Tjänster

Det enklaste sättet för dig att ta mina tjänster i anspråk är att ringa 0708 – 10 06 77 eller mejla. Efter vårt första samtal bokar vi in ett möte eller ett telefonmöte med för att jag ska få en närmare uppfattning om just din situation och för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om vilket behov av hjälp du har. Om du inte är helt återställd två – tre månader efter trafikolyckan bör du kontakta ombud. Ju tidigare du anlitar hjälp desto bättre blir förutsättningarna för ett bra och riktigt utfall av skaderegleringen. Det är dock aldrig för sent att anlita ombud så länge skaderegleringen pågår. Kostnaden för ombudet täcks i regel av din trafikförsäkring.

Det kostar dig inte något att anlita mig som ombud

Jag ordnar så att din försäkring kan tas i anspråk för täckande av ombudskostnaderna enligt de regler som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

Om ärendet går till domstol gäller andra regler. Då svarar istället som huvudregel den som förlorar tvisten för båda parternas rättegångskostnader. Han eller hon kan i sin tur få kostnaderna ersatta ur rättsskyddsförsäkringen (som vanligen ingår i hemförsäkringen).

Några exempel…

Intyg och handlingar

Under skaderegleringen kan försäkringsbolaget komma att behöva många olika handlingar, såsom läkarjournaler, läkarintyg, arbetsgivarintyg, löneintyg, betyg, med flera handlingar. Vi bevakar och hjälper dig se till att rätt handlingar tillförs ditt ärende.

Myndighetskontakter

Ibland krävs det att den skadade ansöker om ersättningar och annan hjälp hos till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vid behov bistår vi dig i kontakterna med olika myndigheter och kan även föra din talan om du behöver överklaga ett myndighetsbeslut.

Bevisning

I många fall är det av stor vikt att på ett tidigt stadium säkra bevisning om till exempel planerad yrkesverksamhet eller studier om skadan inte hade hänt. Detta kräver förutseende och tidigt agerande i skaderegleringen för att man skall kunna få ut rätt ersättning. Vi vet hur man gör.

Trafikskadenämnden

Vissa ärenden skall obligatoriskt prövas i Trafikskadenämnden. Det finns även möjlighet att låta nämnden pröva ärenden på egen begäran. Vi representerar dig vid prövningen.

Omprövning

Även om du redan har ett avslutat personskadeärende kan det i vissa situationer finnas rätt till omprövning av ditt gamla ärende. Kontakta oss för närmare information om förutsättningarna.

Slutligen

Jag bevakar att försäkringsbolaget beräknar och lämnar rätt ersättning till dig på alla punkter.

Jag åtar mig uppdrag i hela landet.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig!