Inkomstförlust

Ersättning för inkomstförlust

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före skadan och den du har efter trafikolyckan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om en trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller du blir misshandlad).

Privatperson – Löntagare

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter trafikolyckan.

Ersättningen ska täcka bortfall av lön, övertidstillägg, risktillägg samt traktamenten till den del de kan betraktas som ett lönetillskott.

Om du inte hade inkomst från lönearbete före olyckan, på grund av att du till exempel studerade, var arbetslös eller föräldraledig, ska ersättningen motsvara den inkomst du sannolikt skulle haft efter olyckan om den inte hade hänt.

Egen företagare

För egen företagare måste ofta inkomstförlusten uppskattas skönsmässigt. Intrång i näringsverksamhet ska i dessa fall likställas med inkomstförlust.

Skadeståndslagen

Ersättningen regleras i 5 kap 1 § Skadeståndslagen:

5 kap. Skadeståndets bestämmande

1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

2. inkomstförlust,

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

Med inkomstförlust likställs intrång i näringsverksamhet. Med inkomst likställs värdet av hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).

Ersättning från annat håll

Skadeståndet för inkomstförlust minskas med ersättningar från försäkringskassan, kollektivavtalade ersättningar och ersättningar från arbetsgivaren. Däremot påverkas inte skadeståndet av eventuella utbetalningar från en privat tecknad liv-, olycksfalls- eller sjukförsäkring.