Lyte och men

Ersättning för lyte och men

Ersättning för lyte och men är det skadestånd som betalas till den som drabbats av en bestående kroppsskada. Ersättningen för lyte och men är skattefri.

Lyte

”Lyte” är ett vanställande kroppsfel såsom hälta, förlust av arm eller ben och liknande.

Annat stadigvarande men

”Men” sådant som smärta och obehag. Det kan också vara bestående lidande som är förknippat med till exempel rörelseinskränkning, dövhet, synskada, förlust av lukt eller smak m m. Det kan vara fråga om till exempel en så kallad whiplashskada, nack- och ryggbesvär, hjärnskador och olika frakturer som läker med kvarstående besvär.

Ärr och andra kosmetiska skador

Ärr och andra utseendemässiga förändringar ersätts också med skattefria engångsbelopp. Även denna ersättning beräknas utifrån en hjälptabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen skadan finns, hur vanprydande ärret är samt den skadelidandes ålder vid den akuta sjuktidens slut.

Invaliditetsgrad

Det måste ha gått minst ett år efter att skadan inträffade innan invaliditetsgraden kan fastställas. Det är skaderegleraren, med hjälp av försäkringsbolagets medicinske rådgivare, som graderar skadan med hjälp av särskilda tabellverk, efter att ha läst läkarjournaler och inlämnade invaliditetsintyg. Invaliditetsgraden har betydelse för hur stor ersättningen från försäkringen blir.

Hjälptabeller

Försäkringsbolagen använder sig av gemensamma invaliditetstabeller, när de ska fastställa hur hög invaliditetsgraden är för en person som har fått bestående skador på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.
Tabeller för bestämmande av ersättning finns hos Trafikskadenämnden.