Varför finns nämnden?

Genom trafikförsäkringen får den som har råkat ut för en personskada – till följd av trafik med motorfordon – ersättning enligt trafikskadelagen. För att ersättningen ska bli så rättvis och enhetlig som möjligt har regeringen bestämt att de bolag som reglerar trafikskador ska rådfråga en skaderegleringsnämnd – Trafikskadenämnden – om bedömning och beräkning av vissa ersättningsfrågor.

Trafikskadenämndens uppgift är att ge försäkringsbolagen förslag på ersättningens storlek, särskilt i sådana fall som medför invaliditet eller som har lett till dödsfall.

Nämnden avger också yttranden i ersättnings- frågor i anledning av personskador till domstolar eller andra myndigheter.

Vilka frågor behandlas

Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller: ersättning för förlust av underhåll efter en avliden person, ersättning för inkomstförlust om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller förlusten för år beräknas till lägst ett halvt basbelopp (basbeloppet i januari skadeåret), ersättning för lyte och men samt ersättning för kostnader och olägenheter om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent, omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall, andra frågor om ersättning när den skadelidande begär att bolaget ska hänskjuta saken till nämnden. Skyldighet att höra nämnden finns inte, om ersättningsfrågan förts till domstol.

Hur behandlas ärendet?

När försäkringsbolaget ber om Trafikskadenämndens förslag till ersättning är bolaget skyldigt att redovisa samtliga handlingar i ärendet. Bolaget ska dessutom – innan ärendet lämnas till nämnden – på en särskild blankett sammanfatta utredningsmaterialet och låta den skadelidande ta del av detta för eventuella synpunkter. Principen är att den skadelidande och bolaget bör vara överens om vilket utredningsmaterial som ska utgöra underlag för nämndens bedömning. Nämndens yttrande beslutas efter föredragning vid ett sammanträde. Nämnden har tillgång till sakkunnigläkare helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. När nämnden anser att det finns skäl till det prövas de medicinska frågorna av nämndens läkare, som har specialistkompetens.

Trafikskadenämndens förslag

Den skadelidande ska delges nämndens skriftliga förslag till ersättning. I många fall avser prövningen en begränsad tid. Ett skadefall kan således prövas flera gånger av nämnden innan det är färdigbehandlat. Nämnden har en rådgivande funktion. Om försäkringsbolaget inte godtar nämndens förslag ska den skadelidande upplysas om skälet härtill.

Domstolsprövning

Den som kräver ersättning har alltid rätt att få sitt ärende prövat av domstol även om nämnden har lämnat ett utlåtande.

Trafikskadenämndens sammansättning

Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen. Ordföranden samt sex vice ordförande och sex ersättare för dem är jurister och får inte vara anställda i något försäkringsbolag. Tretton ledamöter och tretton ersättare för dem är lekmannarepresentanter och kommer från olika intresseorganisationer. Tretton ledamöter och sexton ersättare för dem kommer från försäkringsbolagen. Ledamot får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden. Nämnden sammanträder normalt med sex ledamöter; två ledamöter från respektive ledamotsgrupp. I enklare ärenden kan sammansättningen vara tre ledamöter; en från varje grupp. I vissa fall beslutas yttranden efter föredragning för ordföranden.